Gizlilik İlkeleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Ertek Pompa. olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz.

Bu bağlamda  Şirketimiz; bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak şirketimizle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR VE İLGİLİ TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgidir. Özel nitelikte kişisel veri ise; bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Çalışanlar : Şirketimizin çalışanlarını ifade eder.

İrtibat Kişisi : Şirketimiz bünyesindeki kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVK Politika ve Prosedürleri’nin uygulanmasını bireysel bazda takip etmekle sorumlu kişidir. İrtibat Kişisi, KVK Komitesi üyesi olup, veri sorumluları sicili nezdinde KVK Mevzuatı kapsamında Şirketimizin irtibat kişisi olarak hareket eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nudur.

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder. KVK Kurumu’nun karar organıdır.

KVK Kurumu : KVK Kanunu ile kurulmuş olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

KVK Komitesi : Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamayı koordine etmek üzere

Şirketimiz bünyesinde kurulan komitedir.

KVK Mevzuatı : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel

verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri ve KVK Kurulu kararlarını ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Aksi belirtilmediği müddetçe kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu Şirketimizdir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sürdürülebilir kılınmasını teminen bir organizasyon yapısı oluşturmuş ve bu kapsamda Şirketimiz bünyesinde bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuş ve İrtibat Kişisi görevlendirilmiştir.

İrtibat Kişisi’nin başlıca sorumluluğu, KVK Komitesi’nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik çalışmaktır. İrtibat Kişisi, KVK Komitesi üyesi

olup, ihtiyaç halinde KVK Komitesi’ni toplantıya çağırır. İrtibat Kişisi aynı zamanda Şirketimizin veri sorumluları sicili ve KVK Kurumu nezdinde KVK Mevzuatı kapsamında irtibat kişisi olarak hareket eder.

Kişisel verileriniz şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  ilgili kişinin kişisel verisini  alenileştirmesi, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hallerinde; Kanuna uygun şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymak şartı ile ve Kanun’ un alınmasını öngördüğü bütün idari ve teknik önlemleri almak, kişisel verilerin aktarılmasını yine Kanun’ un belirlediği şartlara uygun olmak şartı ile yapmak üzere işlemektedir. Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri sahibinin açık rızasıyla ve   KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde İlgili mevzuat ve işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde yer alan esaslar doğrultusunda genel ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz. Bu kapsamda;

1- Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,

Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, medeni durum, cinsiyet, kan grubu, din ve fotoğraf gibi verileri ile biyometrik veriler dahil özel nitelikli kişisel veriler, ( etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ). Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri.  Ertek Pompa’ya iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair veriler ile çalışanımız olmanız halinde hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü veri, İşyeri Güvenliğine ilişkin güvenlik amaçlı görüntülü ve yazılı kayıtlar, İşçi ve İş Sağlığına yönelik veriler.

2- Veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler, Ertek Pompa ile elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler, tedarik sürecinde, süreç içinde faaliyet için gerekli veriler, tahsilat ve fatura düzenlenmesi için gerekli veriler.

3-İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

                                                                          KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ VE  SAKLAMA YÖNTEMLERİMİZ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da manuel yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin uygun ve güvenli şekilde saklanmaları, yetkisiz erişime maruz kalmamaları, hasar ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaç ve kapsam doğrultusunda kullanılmak kaydı ile işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler  saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 • Şirketimizle ticari, iş, hizmet akdi ve/veya herhangi başka bir sebeple temas kuran kişilerin sağlık, hukuki ve ticari güvenliklerinin korunması konusunda,
 • Ziyaretçi kayıtlarının temini, kayıtların oluşturulması ve takibi
 • Şirketin fiziki ortamında güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin taraf olduğu hukuki işlerin takibinin yapılabilmesi, yasa gereği resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi,
 • İnsan Kaynakları Departmanımızın çalışmalarının yürütülmesi çerçevesinde,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki önlemlerinin alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvurularının alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi,
 • Çalışanların kanundan ve hizmet sözleşmesinden doğan hakları gereği şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin ticari stratejilerinin uygulanması konusunda,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim ve pazar araştırması aktiviteleri, satın alma operasyonları, üretim ve kalite süreçleri ve operasyonları,
 • Şirket içi sistem ve uygulamaların yönetimi operasyonları,
 • Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler açısından gerekli zorunlu çalışmaların yapılabilmesi amacıyla,
 • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Araştırma-geliştirme ve üretim faaliyetleri, ürün ve yedek parça satışı, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, fatura tanzimi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin alınarak müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla    gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi,
 • Müşteri haklarını korumak amacıyla gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ,
 • Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi amacıyla (mahremiyetin gerektirdiği alanlar hariç olmak üzere), KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
 • Şirket ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu ticari faaliyet doğrultusunda oluşan şirket içi iş süreçlerinin yönetimi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlarla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVK Kanunu’nun 8.ve 9. Maddelerine uygun olarak Şirketimiz kişisel verileri, iş ortaklığının kurulma amacını yerine getirme amacıyla iş ortaklarına, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için dışardan temin ettiği ürün ve hizmetler sebebiyle tedarikçilerimize, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken iştiraklerinin de katılımının gerekebilmesi sebebiyle iştirakçilerimize, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla oluşturulması zorunlu olan stratejilerin temini amacıyla hissedarlarımıza, diğer kanunlar tarafından zorunlu olması sebebiyle ve talep eden kurumun hukuki yetkisi dahilinde olmak kaydıyla ve talep edilen amaçla sınırlı olarak yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır.

KVKK GEREĞİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEM VE ŞEKLİ:

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını  şirket merkezimize yazılı olarak  bizzat veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Posta Adresi: Ertek Pompa.

Mustafapaşa Mahallesi İbrahim Ağa Cad. No:37 Gebze/Kocaeli

Elektronik Posta Adresi: info@ertekpompa.com.tr

Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurulara yönelik cevabı en geç 30 gün içinde fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.